Opleidingen

 • Cursussen
 • Leergangen
 • Masterclasses
 • Topclasses

Meer informatie

Consultancy

 • Situatieanalyse
 • Opleidingsplan
 • Handboek PMW
 • Begeleiding pilot

Meer informatie

Certificering

 • CPAC®
 • CPPC®
 • CPMC®
 • Gedragscode

Meer informatie

Algemene Voorwaarden en Klachtenprocedure

Het assortiment van PPMZ.org omvat zowel het verzorgen van opleidingen als dienstverlening. De leveringsvoorwaarden zijn toepasselijk op alle desbetreffende transacties van PPMZ.org met haar relaties.

Aanmeldings- en annuleringsprocedure opleidingen PPMZ.org

Wanneer u zich aanmeldt voor een opleiding bij PPMZ.org gaat u akkoord met onderstaande aanmeldings- en annuleringsprocedure. 

Aanmelding

Aanmeldingen voor opleidingen bij PPMZ.org worden op volgorde van binnenkomst ingeschreven. U ontvangt van ons een bevestiging. Een week voor aanvang van de bijeenkomst ontvangt u een uitnodiging, een routebeschrijving, een deelnemerslijst en eventueel literatuur ter voorbereiding op de eerste lesdag.

Aantal deelnemers 

Bij onvoldoende belangstelling kunnen wij de bijeenkomst annuleren. Uw aanmelding wordt dan doorgezet naar de eerstvolgende bijeenkomst. Als het aantal inschrijvingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, gaan we na of een extra bijeenkomst kan worden belegd. U ontvangt in alle gevallen tijdig schriftelijk bericht. 

Annulering 

Na aanmelding heeft u een bedenktijd van 14 dagen. U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de bijeenkomst annuleren. Wij brengen u dan 25 procent van de deelnamekosten in rekening. Na die datum kunt u niet meer annuleren en bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd. 

In geval van verhindering kunt u zich door een collega laten vervangen. Wilt u ons dat dan laten weten?

Facturering en betaling

Zodra vaststaat dat de opleiding doorgaat ontvangt u van ons een factuur. Het verschuldigde bedrag dient voor de eerste lesdag door ons te zijn ontvangen. Indien betaling achterwege blijft, zijn wij gerechtigd uw deelname aan de opleiding te annuleren dan wel op te schorten terwijl betaling verschuldigd blijft. 

Mocht de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot BTW-vrijstelling voor beroepsopleidingen onverhoopt wijzigen, dan wijzigen onze tarieven dienovereenkomstig. Overal waar in onze offertes, leaflets, brochures, websites of waar dan ook “vrij van BTW” staat, geldt in dat geval “exclusief BTW”.

Afwezigheid 

Indien u deelneemt aan een opleiding en een bepaalde dag niet aanwezig kunt zijn, heeft u het recht om deze een volgende keer alsnog bij te wonen, waarbij het principe “indien plaats beschikbaar” wordt gehanteerd. Voor opleidingen waaraan een diploma is verbonden geldt een aanwezigheidsplicht van 80% waarbij de genoemde mogelijkheid bestaat tot inhalen. 

Algemene voorwaarden dienstverlening PPMZ.org

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Kenniscentrum PPMZ.org zijn de Algemene Voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003, van toepassing. 

Op verzoek wordt kosteloos een exemplaar van de Algemene Voorwaarden toegezonden.

Klachtenprocedure PPMZ.org

Als u ontevreden bent over de dienstverlening van PPMZ.org kunt u een klacht indienen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer u ontevreden bent over:

• een administratieve procedure
• de bejegening door een medewerker of docent
• de beoordeling van een presentatie, werkstuk of examen

De klachtenprocedure van PPMZ.org kent 3 niveaus, waarvan 2 stappen binnen PPMZ.org (en haar kennispartners) worden behandeld en de derde stap extern plaatsvindt.

Stap 1: Uw klacht bespreken met de betrokken medewerker
De snelste manier om een oplossing te vinden voor uw klacht is door zelf contact op te nemen met de betrokken medewerker of docent van PPMZ.org (en haar kennispartners). U bespreekt samen de aard en ernst van uw klacht en de wijze waarop de klacht aangepakt kan worden. Als dat niet leidt tot een oplossing of als u niet voor die weg kiest, dan kunt u overgaan tot stap 2: klachtaanmelding bij PPMZ.org.

Stap 2: Klachtaanmelding bij PPMZ.org
U stuurt uw klacht per brief of via email uiterlijk binnen 2 maanden na het ontstaan van de klacht aan:

Kenniscentrum PPMZ.org
T.a.v. de heer ir. Hubert Kros MEd, MBA, algemeen directeur
Carolinen 13

2904 VE Capelle aan den IJssel
Telefoon 010 442 09 39 / 06 47 200 225
Email kros@ppmz.org

Onder vermelding van:

1. Klachtaanmelding;
2. Uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;
3. De opleiding die u volgt (of wenst te volgen);
4. Relevante informatie over de klacht (feiten, omstandigheden of gebeurtenissen, wanneer de klacht is ontstaan, eventuele (goed leesbare kopieën, géén originelen van) correspondentie over de klacht en – indien van toepassing – wat tot dan toe is ondernomen om te komen tot een oplossing van deze klacht);
5. Datering en ondertekening van de klacht door de afzender (bij een brief).

Als PPMZ.org uw brief of email heeft ontvangen, sturen wij u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging (de landelijke en regionale vakantieperiodes hebben een opschortende werking). Indien u een klacht indient tijdens de schoolvakantieperiodes, verzoeken wij u ons daarover telefonisch te informeren. Wij kunnen dan overleggen of de klachtbehandeling kan wachten tot na de vakantieperiode. Uw klacht wordt door PPMZ.org geregistreerd en bewaard tot 2 jaar na afhandeling. Elke klacht en bijbehorende correspondentie wordt vertrouwelijk behandeld.

Wij streven ernaar elke klacht in principe binnen 4 weken te beoordelen en af te handelen (de landelijke en regionale vakantieperiodes hebben een opschortende werking). Soms duurt het langer, u ontvangt daarover dan binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van de klacht, bericht van ons. In dat bericht geven wij aan waarom wij uw klacht nog niet hebben afgehandeld en wanneer wij dat wel verwachten te doen.

In grote lijnen vallen klachten uiteen in twee categorieën:
A. Dienstverlening incl. zakelijke/financiële afhandeling: afhandeling van uw klacht vindt plaats na overleg en afstemming met de betrokken medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het gebied waar de klacht betrekking op heeft.
B. Toetsing en/of beoordeling: afhandeling van uw klacht vindt plaats na overleg en afstemming met de examencommissies en toetsingsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de desbetreffende onderdelen van de opleidingen.

Stap 3: Escalatie naar externe instanties
Als cursist heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitkomst uit het overleg na uw aanmelding, de uitkomst van de behandeling van de klacht of anderszins. Daarvoor geldt namelijk de beroepsregeling van AN-i, die als onafhankelijke partij uw beroep onderzoekt en daarover een bindend advies geeft. Deze beroepsregeling wordt volledig uitgewerkt op de website www.beroepsregeling.nl 

Het oordeel van deze instantie is voor PPMZ.org (en haar kennispartners) bindend en eventuele consequenties worden door PPMZ.org (en haar kennispartners) snel afgehandeld.